स्वागत छ

परिचय

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय बिराटनगर, मोरङ कोशी प्रदेश, प्रदेश सरकारको संचित कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकाय हो । आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको समन्वयमा यस कार्यालयले प्रदेश संचित कोषको लेखा अद्यावधिक रुपमा राख्ने तथा सो को वार्षिक बित्तीय विवरण तयार गर्ने कार्य गर्नुका साथै प्रदेश भित्रका सबै सरकारी कारोबारको एकिकृत बित्तीय विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गर्ने कार्य गर्दछ । यसै गरी आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्रका कार्यालयहरुको संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको अनुदान, राजस्व वाँडफाँडबाट प्राप्त रकम, आन्तरिक आय तथा ऋण र अनुदान समेतको विवरण र आफ्नो क्षेत्र भित्रका  स्थानीय तहको आर्थिक कारोबारको छुट्टाछुट्टै र एकिकृत विवरण तयार गरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पठाउने जिम्मेवारी समेत यस कार्यालयमा रहन्छ । संघीयताको कार्यान्वयन सँगै स्थापना भएको यस कार्यालयले विनियोजन, राजश्व, धरौटि तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बैदेशिक अनुदान र ऋण सहायता तथा लगानीको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धि सम्पुर्ण कार्य गर्ने तथा सो को आन्तरिक लेखा परिक्षण समेतको कार्य गर्दछ ।
लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि लेखा ढाँचा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट स्वीकृत गराई प्रयोगमा ल्याउने, आर्थिक नियमको परिपालना सम्बन्धमा आवश्यकतानुसार कार्यालयको निरीक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिने, आर्थिक प्रशासन सम्बन्धमा उठेका विवादहरुमा राय दिई समाधान गर्ने जस्ता कार्यहरु यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्दछन् ।
वेबमा आधारित एकल खाता कोष प्रणालीबाट काम हुने यस कार्यालय अन्तर्गत कोशी प्रदेशका १४ वटै जिल्लामा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरुबाट निकासा सम्बन्धि कार्य भई जिल्लामा रहेका प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरुलाई प्रदेश संचित कोषबाट बजेट निकासा दिने एवं अन्य वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य भइरहेको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction