Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४    

2 अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४    

3 प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि, २०७५

प्रदेश तथा स्थानीय तहको विभाज्य कोषका सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि, २०७५    

4 प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०७५    

5 आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७६

आन्तरिक लेखापरीक्षण निर्देशिका २०७६    

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction