Sn शीर्षक डाउनलोड टिप्पणी
1 स्थानीय तह मोरङ- अनुदानको दोश्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

अनुदानको दोश्रो किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

2 २०७९ माघ महिनाको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

२०७९ माघ महिनाको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

3 खर्च कटौती गर्ने सम्वन्धमा

खर्च कटौती गर्ने सम्वन्धमा

4 बजेट रोक्का राख्ने सम्बन्धमा ।

बजेट रोक्का राख्ने सम्बन्धमा ।    

5 मसलन्द सामान तथा सपाई सम्वन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना

मसलन्द सामान तथा सपाई सम्वन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी दरभाउपत्र आह्ववानको सूचना    

6 137-स्थानीय तह- सवारी करको बाँडफाँडको विवरण

137-स्थानीय तह- सवारी करको बाँडफाँडको विवरण    

7 निकासा रोक्का सम्बन्धमा ।

निकासा रोक्का सम्बन्धमा ।

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction