"मिलेर फालौं भ्रष्टाचारको जालोः सुशासन प्रबर्द्धनमा गरौं हातेमालो"

२२ माघ २०७९, आइतवार

अनुदानको प्रथम किस्ता रकम हस्तान्तरण सम्वन्धमा

०५ माघ २०७९, बिहिवार

भाद्र महिनाको- सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

०५ माघ २०७९, बिहिवार

मसलन्द सामान तथा छपाई सम्वन्धी सामानहरु आपूर्ति गर्ने सम्वन्धी दरभाउपत्र आवह्वानको सूचना

०५ माघ २०७९, बिहिवार

आ.व. 2079/80 कात्तिक 30 सम्मको मन्त्रालयगत र जिल्लागत बजेट तथा खर्चको विवरण

०५ माघ २०७९, बिहिवार

2079-कातिक मसान्त सम्मको सवारी करको रकम बाँडफाँड गरिएको सम्वन्धमा

०५ माघ २०७९, बिहिवार

दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

०५ माघ २०७९, बिहिवार

आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्ययोजना २०७९/८०

०५ माघ २०७९, बिहिवार

आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्ययोजना २०७९/८०

०५ माघ २०७९, बिहिवार

आ.व.२०७९/८० - समानिकरण अनुदानको दोश्रो किस्ता हस्तान्तरण सम्वन्धमा

०५ माघ २०७९, बिहिवार

प्रतिलिपि अधिकार © सबै अधिकार सुरक्षित छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय.कोश प्रदेश, नेपाल.
Under Construction